Přeskočit na hlavní obsah

Nedochovala se dokumentace stavby / stavba bez kolaudačního rozhodnutí

Vlastník nemovitosti má Povinnost Uchování povolení stavby a dokumentace po celou dobu životnosti stavby.

Podle § 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Stejná povinnost je zakotvena i v § 154 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, podle níž je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby nejen dokumentaci jejího skutečného provedení, ale též rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby, které svědčí o legálnosti stavby.

  • Dokumentace stavby se musí předávat při prodeji

  • Pokud by se dokumentace stavby nedochovala, je vlastník stavby povinen zajistit vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

    Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby, na něhož tak přechází povinnost uchovat dokumentaci stavby a všechny související doklady.

  • Pokud vlastník stavby její dokumentaci řádně neuchová a nezajistí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, je stavební úřad oprávněn mu nařídit, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby a ve stanovené lhůtě ji předložil stavebnímu úřadu pro ověření.

  • Zákon dovoluje v těchto případech pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby. Pro její ověření však musí vlastník prokázat, že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována.

Řešení: Passport Stavby

1

zaměření stavby

2

digitalizace

3

pasportizace

4

schválení stavebním odborem a DOSSy

V rámci ceny běžné provize, vaši nemovitost zaměříme toto zaměření digitalizujeme do formátu dwg, dxf a pdf, také vyhotovíme tištěné paré v papírové podobě výkresů v potřebném množství. 

V případě nutnosti vyřízení náhradního nedochovaného kolaudačního rozhodnutí je možné se dohodnout na ověření dokumentace - PASSPOTIZACI  a projednání se stavebním odborem a příslušnými  dotčenými orgány staátní správy (DOSSy) 

Nově vzniklou dokumentaci opatříme autorizačním razítkem a v případě potřeby necháme schválit příslušný stavební odbor, či poskytneme součinnost na kontrolní prohlídce stavby, kde se kontroluje správnost dokumentace a bezproblémové užívání objektu ke kterému je užívána, pomůžeme zajistit stanoviska DOSSů nejčastěji hygiena komunální, obecná, správci sítí, odbor životního prostředí, dopravní odbor apod. 
Takto zpětně zlegalizovanou nemovitost lze řádně pojistit, zapsat do KN a také prodat bez rizik reklamací této technicko právní součástí nemovitost. 

Co riskujete, pakliže se nedochovaly výkresy stavby?

Finanční postih státních institucí, nepojistitelná stavba či problematické plnění, reklamace vady, nemovitost nemusí vyhovět hygienickým normách atd.