Přeskočit na hlavní obsah

Nedochovala se dokumentace

Vlastník stavby nemá pouze práva spojená se svou stavbou, avšak také širokou škálu povinností, které mohou být při realizaci převodu takové stavby zásadního významu.

 

Jedná z nejzákladnější povinností vlastníka stavby vyplývá z ustanovení § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle kterého je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Tyto povinnosti jsou pak rozváděny a rozšiřovány také například v ustanovení § 154 odst. 1 tohoto zákona, které konkrétně tuto povinnost upravuje tak, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Tyto podklady pak snadno prokazují legálnost celé stavby.

S ohledem na obecnou úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pak konkrétně z ustanovení § 2087 vyplývá povinnosti odevzdat mimo samotné věci, jež je předmětem prodeje, taktéž doklady, které se k věci vztahují. Takovými dokumenty bezpochyby jsou také dokumentace týkající se provedení této stavby. Nelze však tvrdit, že by toto bylo ze strany vlastníků nemovitostí v pozici prodávajícího vždy dodržováno, ať už si této své povinnosti jsou či nejsou vědomi. Konec konců k nedochování této dokumentace může dojít z rozmanitých důvodů, které například můžou mít původ v okolnostech dávno před nabytím vlastnického práva k nemovitosti současným vlastníkem.

Vlastník v případě, že nedisponuje takovou dokumentací, je povinen zajistit vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Při prodeji nemovitosti pak povinnost uchování dokumentace a všech souvisejících dokladů přechází na nového vlastníka..

Pokud vlastník stavby její dokumentaci řádně neuchová a nezajistí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, je stavební úřad oprávněn mu nařídit, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby a ve stanovené lhůtě ji předložil stavebnímu úřadu pro ověření.

Zákon dovoluje v těchto případech pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby. Pro její ověření však musí vlastník prokázat, že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována.

Je tedy zejména zájmem kupujícího, aby se zajímal o to, zdali v rámci koupě nemovitosti taktéž obdrží veškeré potřebné podklady. Nutno však zdůraznit, že prodávající včasným zajištěním veškerých podkladů a jejich poctivému předání novému vlastníkovi může předejít mnoha potenciálním sporům a starostem.

Náš ateliér není pouze zprostředkovatelem při prodeji nemovitosti, jsme schopní poskytnout také kompletní architektonický a stavebně technický servis, a můžeme Vám tak pomoci i s uvedením veškerých podkladů do pořádku a zajistit tak hladký převod nemovitosti a také ochranu před potenciálními budoucími problémy.

Řešení: Passport Stavby

1

zaměření stavby

2

digitalizace

3

pasportizace

4

schválení stavebním odborem a DOSSy

V rámci ceny běžné provize, vaši nemovitost zaměříme toto zaměření digitalizujeme do formátu dwg, dxf a pdf, také vyhotovíme tištěné paré v papírové podobě výkresů v potřebném množství. 

V případě nutnosti vyřízení náhradního nedochovaného kolaudačního rozhodnutí je možné se dohodnout na ověření dokumentace - PASSPOTIZACI  a projednání se stavebním odborem a příslušnými  dotčenými orgány staátní správy (DOSSy) 

Nově vzniklou dokumentaci opatříme autorizačním razítkem a v případě potřeby necháme schválit příslušný stavební odbor, či poskytneme součinnost na kontrolní prohlídce stavby, kde se kontroluje správnost dokumentace a bezproblémové užívání objektu ke kterému je užívána, pomůžeme zajistit stanoviska DOSSů nejčastěji hygiena komunální, obecná, správci sítí, odbor životního prostředí, dopravní odbor apod. 
Takto zpětně zlegalizovanou nemovitost lze řádně pojistit, zapsat do KN a také prodat bez rizik reklamací této technicko právní součástí nemovitost. 

Co riskujete, pakliže se nedochovaly výkresy stavby?

Finanční postih státních institucí, nepojistitelná stavba či problematické plnění, reklamace vady, nemovitost nemusí vyhovět hygienickým normách atd.