Přeskočit na hlavní obsah

Architektonický návrh rekonstrukce

Využijete například v případě poškozené fasády u objektu, kdy na vlastní náklady zpracujeme vizualizaci nového stavu objektu. Pakliže je objekt památkou, proces budeme koordinovat s odborem památkové péče.


Návrh se týká také zahrady, na kterou pohlížíme jako na součást prodeje nemovitosti. V ceně provize Vám zajistíme osekání zahrady, ořez stromu a likvidaci zahradního odpadu či náletové zeleně. Jedná se tedy o exteriérový home staging.

Maximální objemová charakteristika

Na Vaši nemovitost nakreslíme nadstavbu či přístavbu v souladu s normami stavebního odboru, ať svoji nemovitost prodáváte s maximálním možným potenciálem.

Nedochovala se dokumentace

Nedochovala se dokumentace stavby či vlastníte stavbu bez kolaudačního rozhodnutí?

Vlastník nemovitosti má povinnost uchování povolení stavby a dokumentace po celou dobu životnosti stavby.

Podle § 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Stejná povinnost je zakotvena i v § 154 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, podle níž je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby nejen dokumentaci jejího skutečného provedení, ale též rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby, které svědčí o legálnosti stavby.

Dokumentace stavby se musí předávat při prodeji

Pokud by se dokumentace stavby nedochovala, je vlastník stavby povinen zajistit vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby, na něhož tak přechází povinnost uchovat dokumentaci stavby a všechny související doklady.

Pokud vlastník stavby její dokumentaci řádně neuchová a nezajistí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, je stavební úřad oprávněn mu nařídit, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby a ve stanovené lhůtě ji předložil stavebnímu úřadu pro ověření.

Zákon dovoluje v těchto případech pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby. Pro její ověření však musí vlastník prokázat, že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována.

Nabízíme Vám řešení: Passport Stavby

1

zaměření stavby

2

digitalizace

3

pasportizace

4

schválení stavebním odborem a DOSSy

V rámci provize Vaši nemovitost zaměříme, toto zaměření převedeme do digitálního formátu Dwg, Dxf a Pdf. Vyhotovíme tištěné paré v papírové podobě a to v potřebném množství. 

V případě nutnosti vyřízení náhradního nedochovaného kolaudačního rozhodnutí je možné se dohodnout na ověření dokumentace – passportizaci. V koordinaci a projednávání se stavebním odborem a příslušnými dotčenými orgány státní správy. 

Nově vzniklou dokumentaci opatříme autorizačním razítkem a v případě potřeby necháme schválit příslušným stavebním odborem, či poskytneme součinnost na kontrolní prohlídce stavby, kde se kontroluje správnost dokumentace a bezproblémové užívání objektu, ke kterému je užívána. 

Pomůžeme Vám zajistit stanoviska DOSSů, obvykle: hygiena komunální, obecná, správci sítí, odbor životního prostředí, dopravní odbor apod. 
Zpětně zlegalizovanou nemovitost lze řádně pojistit, zapsat do KN a také prodat bez rizika reklamace týkající se této technicko - právní roviny.

Co riskujete, pakliže nevlastníte výkresy stavby?

Finanční postih, nepojištěnou  stavbu či problematické plnění, můžete vlastnit nemovitost, která nevyhovuje nynějším hygienickým normách a v neposlední řadě tento fakt značně komplikuje bezpečný prodej Vaší nemovitosti.

Ochrana před skrytými vadami